Oferta

Firma PROSPEKTRUM świadczy kompleksowe usługi w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych. Głównymi źródłami są fundusze europejskie oraz krajowe.
KONTAKT

Pomagamy w pozyskaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego+, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz innych źródeł, w tym:

Fundusze Europejskie 2021-2027 dla 16 województw
Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027
Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
Krajowy Plan Odbudowy
Program Komisji Europejskiej LIFE
Program Erasmus+
Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusze norweskie)
Inne źródła unijne, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem

Pomagamy również w uzyskaniu środków ze źródeł krajowych ramach konkursów dotacyjnych ogłaszanych m.in. przez:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Narodowy Instytut Wolności
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Narodowy Bank Polski
Fundusz Patriotyczny
Urząd Miasta Lublin
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
Inne źródła krajowe, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem

Tematyka opracowywanych przez firmę wniosków o dofinansowanie ma bardzo szerokie spektrum. Pozyskaliśmy dotacje na projekty z zakresu:

aktywizacji zawodowej
szkolenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
staże zawodowe, pośrednictwo pracy
włączenia społecznego
poradnictwo psychologiczne, treningi umiejętności społeczno-zawodowych
usług opiekuńczych
domy opieki, kluby seniora, teleopieka, przedszkola
rozwoju kompetencji kluczowych
szkolenia językowe, szkolenia komputerowe
rozwoju przedsiębiorczości
szkolenia i doradztwo ABC przedsiębiorczości,
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
rozwoju kształcenia zawodowego
kwalifikacyjne kursy zawodowe,
szkolenia umiejętności zawodowych
rozwoju MMŚP
szkolenia i doradztwo dla mikro,      
małych i średnich przedsiębiorstw

Nasze usługi charakteryzuje najwyższa jakość,
na którą składają się 4 główne filary firmy:

Kompleksowość wykonywanych usług

Poprowadzenie klienta od momentu ogłoszenia naboru konkursowego, przez opracowanie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, biorąc pod uwagę najkorzystniejsze dla danego podmiotu rozwiązania finansowe, przez etap negocjacji wniosku, jego korekty, aż do momentu przygotowania załączników potrzebnych do podpisania umowy o dofinansowanie oraz w rezultacie jej podpisania.

Dostępność

Umożliwienie klientowi kontaktu w niestandardowych godzinach (również po godzinach standardowej pracy biurowej), a także wieloma kanałami komunikacji (od standardowego kontaktu telefonicznego, mailowego czy poprzez spotkania bezpośrednie, aż po kontakt via social media).

Indywidualizacja

Przeanalizowanie zasobów posiadanych przez podmiot ubiegający się o dofinansowanie, wraz z posiadanym doświadczeniem oraz potencjałem, a także przeanalizowanie i przedstawienie obiektywnych szans klienta na pozyskanie dofinansowania.

Czas realizacji usługi

Skrócenie procesu opracowania wniosku o dofinansowanie do wymaganego minimum, z jednoczesnym zachowaniem wysokiej jakości merytorycznej wykonywanej pracy. Efekty naszej pracy widoczne są w stosunkowo krótkim terminie.
Firma PROSPEKTRUM świadczy kompleksowe usługi w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych. Głównymi źródłami są fundusze europejskie oraz krajowe.
Copyright © 2021 PROSPEKTRUM
Strona Internetowa zaprojektowana z ❤ przez
Wzór Studio Graficzne
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram