Aktualności

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

W dniu 06 lipca 2021 r., Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Powyższy dokument określa strategię wykorzystania prawie 2,27 miliarda euro jakie będziemy mieć do dyspozycji dla regionu. Będzie to blisko 42 mln euro więcej niż w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Lubelskie jest pierwszym regionem, który przyjął taki dokument. Następnie skierowany on zostanie do konsultacji społecznych.

Zgodnie z wypracowanymi standardami, regionalny program na lata 2021-2027 podzielony został na 10 priorytetów. Dotyczą one obszarów:
1. badań i innowacji, regionalnych inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, cyfryzacji;
2. adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska;
3. efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii, wsparcia zrównoważonej mobilności miejskiej;
4. rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym rozwoju usług publicznego transportu drogowego;
5. rozwoju infrastruktury edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia, infrastruktury usług społecznych oraz podmiotów ochrony zdrowia, infrastruktury kultury i turystyki,
6. włączenia społecznego, usług zdrowotnych,
7. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
8. adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw do zmian,
9. programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego,
10. zintegrowanych inwestycji terytorialnych, wsparcia partnerstw gmin zmarginalizowanych, rewitalizacji obszarów miejskich i innych niż miejskie.

Zatwierdzony program przewiduje również wzrost znaczenia instrumentów terytorialnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane przez 17 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r. Do tego przewidziano dwa Inne Instrumenty Terytorialne. W ich ramach wsparcie uzyskają partnerstwa gmin z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz obszary miejskie i inne niż miejskie, gdzie realizowana będzie rewitalizacja oparta na Gminnym Programie Rewitalizacji.

Firma PROSPEKTRUM świadczy kompleksowe usługi w zakresie opracowania wniosków o dofinansowanie oraz realizacji projektów ze źródeł zewnętrznych. Głównymi źródłami są fundusze europejskie oraz krajowe.
Copyright © 2021 PROSPEKTRUM
Strona Internetowa zaprojektowana z ❤ przez
Wzór Studio Graficzne
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram