Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

W dniu 28 lipca 2021 r. w godz. 10.00 - 14.00 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbędzie się konferencja otwierająca konsultacje społeczne projektu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 to kluczowy dokument, określający strategię wykorzystania funduszy europejskich w województwie lubelskim na najbliższe lata. Celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu, sprzyjające zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa lubelskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców. W programie Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 będzie realizowane kompleksowe wsparcie, przyczyniające się do podniesienia konkurencyjności regionu, w tym działania dotyczące m.in.: badań naukowych i innowacji, rozwoju przedsiębiorczości, cyfryzacji, ochrony środowiska i klimatu, efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zrównoważonej mobilności miejskiej, rozwoju infrastruktury transportowej, społecznej i zdrowotnej, infrastruktury kultury i turystyki, włączenia społecznego, usług społecznych i zdrowotnych oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

Celem konsultacji jest zebranie uwag oraz opinii na temat założeń, kierunków i form wsparcia zawartych w projekcie programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Konsultacje społeczne potrwają od 28 lipca do 30 września 2021 r., a projekt dokumentu będzie dostępny od 28 lipca 2021 r.

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

W dniu 06 lipca 2021 r., Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Powyższy dokument określa strategię wykorzystania prawie 2,27 miliarda euro jakie będziemy mieć do dyspozycji dla regionu. Będzie to blisko 42 mln euro więcej niż w perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Lubelskie jest pierwszym regionem, który przyjął taki dokument. Następnie skierowany on zostanie do konsultacji społecznych.

Zgodnie z wypracowanymi standardami, regionalny program na lata 2021-2027 podzielony został na 10 priorytetów. Dotyczą one obszarów:
1. badań i innowacji, regionalnych inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, cyfryzacji;
2. adaptacji do zmian klimatu, ochrony środowiska;
3. efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych, rozwoju odnawialnych źródeł energii, wsparcia zrównoważonej mobilności miejskiej;
4. rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym rozwoju usług publicznego transportu drogowego;
5. rozwoju infrastruktury edukacyjnej na wszystkich poziomach kształcenia, infrastruktury usług społecznych oraz podmiotów ochrony zdrowia, infrastruktury kultury i turystyki,
6. włączenia społecznego, usług zdrowotnych,
7. aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych,
8. adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw do zmian,
9. programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych w zakresie edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego oraz kształcenia zawodowego i ustawicznego,
10. zintegrowanych inwestycji terytorialnych, wsparcia partnerstw gmin zmarginalizowanych, rewitalizacji obszarów miejskich i innych niż miejskie.

Zatwierdzony program przewiduje również wzrost znaczenia instrumentów terytorialnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane przez 17 Miejskich Obszarów Funkcjonalnych wyznaczonych w Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 r. Do tego przewidziano dwa Inne Instrumenty Terytorialne. W ich ramach wsparcie uzyskają partnerstwa gmin z obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją oraz obszary miejskie i inne niż miejskie, gdzie realizowana będzie rewitalizacja oparta na Gminnym Programie Rewitalizacji.

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

W dniu 1 lipca 2021 r., na posiedzeniu Zespołu Sterującego do spraw wsparcia procesu opracowania Funduszy Europejskich dla Lubelskiego 2021-2027 przyjęty został projekt programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, wypracowany przez 9 Tematycznych Grup Roboczych.

Przedmiotowe dokumenty zostaną w najbliższym czasie przedłożone do akceptacji Zarządu Województwa Lubelskiego, a następnie program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 zostanie skierowany do konsultacji społecznych.

Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027

Znamy już oficjalnie kwotę, jaką otrzyma województwo lubelskie w ramach negocjacji Kontraktu Programowego na lata 2021-2027. 23 czerwca 2021 r. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej po zakończonych negocjacjach w sprawie podziału rezerwy programowej, przekazało oficjalną informację o dodatkowych środkach, a tym samym o ostatecznej alokacji na nowy program.

Zgodnie z przyjętymi ustaleniami, kwota alokacji na nowy program dla województwa lubelskiego wyniesie blisko 2,3 mld euro (o blisko 42 mln euro więcej niż alokacja na Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), a to stanowi 101,9% programu, realizowanego w bieżącej perspektywie finansowej. Określił to zakończony właśnie proces negocjacji Kontraktu Programowego dla województwa lubelskiego na lata 2021-2027.

Dzięki opracowanej przez Zarząd Województwa Lubelskiego propozycji przedsięwzięć dla naszego regionu, udało się pozyskać dodatkowe ponad 504,4 mln euro w ramach alokacji dodatkowej.

Wynegocjowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego środki, dają szansę na wzrost udziału alokacji naszego regionu, w stosunku do wszystkich programów regionalnych: z 7,1 % w perspektywie finansowej na lata 2014-2020, do 8% w alokacji w perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Ponadto, w rankingu województw, dotyczącego podziału alokacji na programy regionalne, województwo lubelskie awansowało z miejsca 6. na miejsce 4. w stosunku do perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Uwzględniając także środki przeznaczone z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji oraz Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej 2021-2027, otrzymamy łącznie około 2 938 912 292 euro, co oznacza 2. miejsce w kraju.